A.B.C. Rokers Renonce

(Beter) bridgen in een ontspannen sfeer

Inleiding

Bridge is een sport en net als andere sporten gebonden aan voorschriften en spelregels.

Wij gaan er van uit dat opzettelijk vals spelen niet voorkomt, maar vergissen is menselijk.

De spelregels zijn dan ook niet zo zeer bedoeld om de overtreders te straffen als wel om de schade voor de niet-overtredende partij zoveel mogelijk te compenseren. De taak van de WL staat ook als zodanig omschreven.

U hebt recht om arbitrage te vragen, maar meestal wordt een overtreding geaccepteerd omdat men "de sfeer niet wil bederven". Wij menen dat dit een verkeerde instelling is. Een overtreder kan door de overtreding een voordeel behaald hebben t.o.v. hun tegenstanders doordat men informatie met de partner heeft uitgewisseld. U doet uzelf tekort door dit te accepteren en het getuigt van slechte smaak en onsportiviteit van de overtreder als die het u kwalijk neemt als u arbitrage vraagt. Sportief en vriendelijk is juist de tegenstanders aan te moedigen de arbiter aan tafel te roepen.

En nu er meer arbiters zijn mag geen rol meer spelen dat men een van hen "lastig valt", integendeel. Wij hebben deze taak vrijwillig op ons genomen en willen er alles aan doen om het spelen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.

Algemeen

 1. De kaarten mogen pas geschud worden als van elk paar iemand aan tafel aanwezig is.
 2. U hoort uw systeemkaart op tafel te leggen, zodat uw tegenstanders kennis kunnen nemen van uw systeem en speciale afspraken.
 3. Voordat u uw kaarten inziet, moet u ze tellen, alleen dan kan een onjuiste hand misschien nog hersteld kan worden.
 4. Zorg ervoor dat door uw manier van bieden geen extra informatie wordt gegeven. Bedoeld wordt: diep zuchten - tja, wat moet ik nu - uw partner vragend aankijken, enz.
 5. Het is heel normaal tijdens het bieden te vragen naar de betekenis van een bod of bieding, maar alleen als uzelf aan de beurt bent en u moet de vraag stellen aan de partner van degene die de bieding gedaan heeft.

Organisatie

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de regeling en de organisatie van de wedstrijden van de club.
 2. Voor de uitvoering van deze taak benoemt het bestuur een Technische Commissie.
 3. De Technische Commissie heeft ondermeer als taak:
  • het inrichten van de zaal voor de wedstrijd
  • de zorg voor de inventaris van de club
  • het berekenen van de uitslagen
  • het adviseren van de wedstrijdleiders en bestuur op het gebied van de organisatie van competitie en wedstrijden.

  De Technische Commissie organiseert per jaar minstens:
  • parencompetities
  • viertallencompetities
  • openings-, kerst-, en einddrive
 4. Uiterlijk op 15 september publiceert het bestuur het roosterprogramma voor het volgende seizoen.

Biddingboxes

 1. Het gebruik van de biddingboxes is verplicht, tenzij de wedstrijdleider om bijzondere redenen hiervan dispensatie verleent
 2. Het alerteren en de stopregel zijn verplicht.
  Men gebruikt de alerteerkaart om aan te geven, dat de partner een conventionele bieding doet, d.w.z. dat de partner een andere kleur of speelsoort bedoelt dan de bieding aangeeft.
  Voor het wel of niet alerteren worden de regels van de Nederlandse Bridge Bond voor de districtscompetitie gebruikt.
  Men gebruikt de stopkaart in alle gevallen, waarin men een sprongbod doet. Men toont eerst de stopkaart, dan de biedkaart. Na 10 seconden bergt men de stopkaart weer op. Pas daarna kan de linker tegenstander een bieding doen.
 3. De biedkaarten blijven op tafel liggen tot de 4e kaart in de eerste slag is gelegd. Daarna worden alle biedkaarten opgeborgen. Als één van de vier spelers erom vraagt, blijft de kaart van het eindbod onzichtbaar op tafel liggen, behalve als de spellen gedeeld worden met een andere tafel (als de lijn meer dan 12 paren heeft). In dat geval ligt deze kaart ondersteboven op tafel en kan deze door elk van de vier spelers worden ingezien. Aan het eind van het spel wordt de kaart van het eindbod opgeborgen.

Algemeen

 1. De leden worden geacht aan alle clubactiviteiten in eigen zaal deel te nemen. Niet deelnemen wordt uiterlijk 8 1/2 uur voor aanvang gemeld aan de daartoe aangewezen persoon, wiens naam en adres wordt vermeld op het jaarrooster, of op een andere wijze bekend gemaakt. Het niet nakomen van deze regel kan worden gestraft met competitiepunten.
 2. De leden zoeken zelf partners voor viertallen en paren. Aanmelding van nieuwe samenstelling van paren of viertallen dienen uiterlijk één etmaal voor de aanvang van de eerste competitiewedstrijd bij de wedstrijdleider te worden gemeld. De wedstrijdleider beslist over indeling t.g.v. tussentijdse wijzigingen van paarsamenstellingen of nieuwe aanmeldingen.
  Een gelegenheidspaar uit twee niet naastliggende lijnen worden in de tussenliggende lijn geplaatst.
 3. Tijdens de wedstrijden houden de spelers zich aan de volgende gedragsregels:
  1. Men gedraagt zich hoffelijk en sportief.
  2. De aanwijzingen van de wedstrijdleider worden opgevolgd
  3. Het vragen om arbitrage wordt erkend als een goed recht van een ieder en als een middel om nadelige gevolgen voor evt. niet-overtreders op te heffen.
  4. Noord noteert de resultaten en Oost controleert.
  5. Na de laatste ronde dragen beide partijen van de laatste tafel de verantwoording voor:
   • het opruimen van de tafel en het deponeren van de clubinventaris op een door de T.C. aangewezen plaats,
   • het berekenen van de matchpunten op de scorebriefjes
   • het inleveren van de scorebriefjes bij de wedstrijdleider.
  6. Men onthoudt zich van luidruchtigheid en dempt onmiddellijk de geluidssterkte van het gesproken woord als de wedstrijdleider daarom vraagt.
  7. Vijf minuten voor het verstrijken van een ronde klinkt een signaal. Men begint dan niet meer aan een nieuw spel. Zijn niet alle spellen in een ronde gespeeld dan moet dit spel na afloop van de wedstrijd worden nagespeeld. Moet een paar 2 keer naspelen dan wordt het tweede spel niet gespeeld en is de score voor dat paar 40%, tenzij het gemiddelde van de overige spellen lager is. De score voor de tegenstanders is dan 60% tenzij het gemiddelde van de overige spellen hoger is, tenzij dit paar ook voor de tweede keer naspeelt. In dat geval is de score 40 %.
 4. Voor gevallen, waarin deze regels niet voorzien beslist de wedstrijdleider. Diens aanwijzingen worden direct opgevolgd. Tegen diens beslissing kan men in beroep gaan bij het bestuur. Indien men in dit beroep gelijk wordt gesteld zorgt de wedstrijdleider onmiddellijk en voor zover mogelijk voor compensatie van eventuele geleden wedstrijd- of competitieschade.
 5. Aan het eind van elke avond zorgt de wedstrijdleider met behulp van de T.C. voor berekening en bekendmaking van de uitslag.
 6. Tegen deze uitslag is tot het einde van de volgende wedstrijd beroep mogelijk bij het bestuur.
 7. Opgave van verhindering moet volgens deze huisregels worden gedaan bij:

Corrie Flederus, Tel. 033 472 7456